Stefan Weinert

Stefan Weinert

Trabalhos Recentes

  • 2022 “Oderbruch” – Série
  • 2022 “Balko” – Série
  • 2022 “Angel of Bravery” – Curta-metragem
  • 2021 “Passport to Freedom” – Série
  • 202o “Jaguar” – Série
  • 2019 “Torpedo” – Longa-metragem
  • 2019 “El Vaticano en la tormenta” – Série
  • 2019 “Mistress of War” – Série

Showreel Stefan Weinert